ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ประเมินกำลังผลิตเบื้องต้นในการติดแผงโซล่าเซลล์ Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาสำหรับผู้ที่สนใจ

เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนหันมาสนใจติดแผงโซล่าเซลล์ Solar Rooftop บนหลังคา เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อช่วยประหยัดไฟกันมากยิ่งขึ้น เพราะราคาต้นทุนของระบบและอุปกรณ์ของการติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้วมาก

ผนวกกับการที่รัฐบาลมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนที่ติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และแนวโน้มในการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน และให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดโลกร้อน จึงยิ่งทำให้การลงทุนติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

แต่อย่างไรก็ตามการติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีใบอนุญาตติดตั้ง  ผู้ที่สนใจ หรือผู้ลงทุนต้องใช้บริษัทติดตั้งโซล่า  เซลล์ ครบวงจร (SOLAR EPC) ที่มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญและมีใบประกอบวิช่าชีพในการออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยเฉพาะ
ดังนั้นผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการลงทุนติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา ควรต้องทำการศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดของระบบ และ อุปกรณ์หลักให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจติดตั้งหรือลงทุน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากเป็นบ้านหรืออาคาร
ที่มีระบบสายส่งหรือการไฟฟ้าเข้าถึง จะติดตั้งด้วยระบบ ON GRID คือการให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์เชื่อมต่อและใช้ร่วมกันกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้เลย การทำเช่นนี้จะทำให้เห็นว่าหากไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ผลิตได้มาก และถูกใช้จนหมด ผุ้ลงทุนจะสามารถเห็นได้ชัดทันทีว่ามีการประหยัดเกิดขึ้นเท่าไหร่ ในบิลค่าไฟแต่ละเดือน  

นอกจากนี้ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ควรต้องทราบเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนเบื้องต้นก็คือเรื่องอุปกรณ์หลักในระบบติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ในระบบ ON GRID ได้แก่ ติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์แปลงไฟจากกระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นกระแสสลับที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือ INVERTER  โครงสร้างอลูมิเนียมเพื่อใช้ยึดติด(Solar Rooftop)กับหลังคาหรือ MOUNTING  
สายไฟเพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละแผงส่งต่อไปยังอุปกรณ์แปลงไฟ และเชื่อมจากอุปกรณ์แปลงไฟไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของบ้านหรือ MDB  ตลอดจนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคอื่นๆเพื่อทำให้ระบบทำงานโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือระบบติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา(Solar Rooftop) เข้าใจหลักการเบื้องต้นแล้วก็จะสามารถคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้จากบิลค่าไฟ และคำนวณต้นทุนเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ ดังนี้ ​

‍ขั้นตอนที่ 1 ประเมินหน่วยการใช้ไฟในตอนกลางวัน ต่อวัน
‍นำหน่วยไฟที่เจ้าของอาคารใช้ในแต่ละเดือนจากบิลค่าไฟ คูณ ด้วย % ของการใช้งานในช่วงกลางวัน ตลอดทั้งเดือนตัวอย่าง หน่วยไฟทั้งหมด 1,443 หน่วย ใช้ไฟช่วงกลางวันอย่างเต็มที่ วันละ 3 - 4 ชม. ให้เอา 1,443*30% =433 หน่วย              
หากใช้ไฟอย่างเต็มที่วันละ 5-6 ชม. ให้เอา 1,443*40%=577.2  หน่วย  หากใช้ไฟ วันละ 6-8 ชม.ให้เอา                
1,443*50% = 721.5 หน่วยต่อเดือน หรือ 721.5/30 วัน = 24 หน่วย ต่อ วัน​

‍ขั้นตอนที่ 2  ประเมินกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากระบบโซล่าเซลล์
‍นำหน่วยไฟที่ใช้ในตอนกลางวันที่ได้จากข้อ 1  มาหารด้วย 4 หน่วยหรือ kWh ซึ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตได้ต่อ 1 kWตัวอย่าง  หน่วยไฟที่ใช้กลางวันแบบ 6 – 8 ชม.= 24 หน่วย ต่อ วัน              
ต้องใช้กำลังผลิตโซล่าเซลล์ทั้งหมด 24/4 = 6 กิโลวัตต์ kWp หรือ 6,000 วัตต์ watt              
ติดแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง สามารถผลิตได้สูงสุด 450 -500 วัตต์ จึงเท่ากับการติดโซล่าเซลล์บนหลังคาทั้งหมด              
กำลังผลิตที่ต้องการ 6,000 วัตต์/ กำลังผลิตของแผงโซล่าเซลล์450 -500 วัตต์ = 12 - 14 แผง      

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินต้นทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ การ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า ( Solar Rooftop)
‍ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ จัดซื้อ ติดตั้ง ขอใบอนุญาต บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ การติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า (Solar Rooftop) แบบครบวงจร จะมีหลายอัตราขึ้นอยู่กับขนาดของกำลังผลิตถ้าขนาดใหญ่ก็จะมีราคาต่อหน่วย ถูกกว่า ขนาดเล็ก ทั้งนี้ราคาเบื้องต้นจากบริษัทรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ การติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า (Solar Rooftop)แบบครบวงจร มีรายละเอียดดังนี้
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 5- 10 kWp ราคาอยู่ที่ 31 -33 บาท/วัตต์ หรือ 31,000 – 33,000 บาท/1kWp
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 11 – 100 kWp ราคาอยู่ที่ 28 – 30 บาท/วัตต์ หรือ 28,000-30,000 บาท/1kWp
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 101 – 300 kWp ราคาอยู่ที่ 25 - 27 บาท/วัตต์ หรือ 25,000 – 27,000 บาท/1kWp
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 301 – 500 kWp ราคาอยู่ที่ 22 - 24 บาท/วัตต์ หรือ 22,000 – 24,000 บาท/1kWp
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 501 – 800 kWp ราคาอยู่ที่ 19 - 21 บาท/วัตต์ หรือ 19,000 – 21,000 บาท/1kWp
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 801 – 999 kWp ราคาอยู่ที่ 17-18 บาท/วัตต์ หรือ 17,000 – 18,000 บาท/1kWp
กำลังผลิตติดโซล่าเซลล์ 999 kWp ขึ้นไป ราคาอยู่ที่ 16 - 17 บาท/วัตต์ หรือ 16,000 – 17,000 บาท / MW

​อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรติดต่อ ให้บริษัทรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ การติดSolar Rooftop บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า (Solar Rooftop) แบบครบวงจร มาตรวจสอบสภาพหน้างานและประเมินราคาอย่างถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าอัตราประเมินนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟของเจ้าของอาคาร สภาพและทิศทางของหลังคา ระยะทางในการเดินสายไฟเข้าสู่อาคาร และ ยี่ห้อของอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดตั้งระบบฯ เป็นหลัก

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​