เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกทรัพยากรบุคคล

SENIOR ACCOUNTANT | 1 Position

SENIOR ACCOUNTANT | 1 Position

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้น
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้น
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1. จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. ยื่นประกันสังคมพนักงาน
3. จัดทำบันทึกการขาด ลา มาสาย
4. จัดทำบันทึกการขอเบิกเงินค่าน้ำมัน ค่าจ่ายอื่นๆในการเดินทางไปทำงาน ของพนักงาน
5. ดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆ พนักงาน เช่นการทำประกันชีวิต การจัดเลี้ยงสังสรรค์ จัดฝึกอบรม การไปเที่ยวประจำปี
6. ประสานงานการลงประกาศรับสมัครงานกับเวบไซต์หางาน การติดต่อนัดสัมภาษณ์นัดเซ็นสัญญาพนักงานใหม่
7. รับฟังปัญหาของพนักงาน นำเสนอข้อแก้ไข และไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างพนักงานกับพนักงานที่เกี่ยวกับงานบุคคล หรือพนักงานกับบริษัท ในเรื่องสวัสดิการ เงินเดือน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เป็นระเบียบบริษัท
8. จัดทำบันทึกการจองรถส่วนกลางของบริษัทที่พนักงานต้องการนำไปใช้
9. จัดซื้อของใช้สิ้นเปลือง และอุปกรณ์เครื่องเขียน ที่ใช้ในสำนักงาน
10. ดูแลและจัดหา/ควบคุมแม่บ้านในการทำความความสะอาด ให้บริษัทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่น่าทำงาน
11. จัดหา วางแผน พื้นที่สำนักงาน ให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน
12. จัดทำประกาศหรือข้อกำหนด นโยบายบริษัทให้พนักงานรับทราบ (ถ้ามี)
13. ติดตามตรวจสอบข้อกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
14. สอดส่อง และ ประเมิน การปฎิบัติงานของพนักงาน ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท และ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนหรือ โบนัส
15. ดำเนินการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุทุจริต เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการเอาผิด
16. ออกจดหมายเตือนพนักงาน หากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามตำแหน่งงาน หรือ ทุจริต ประมาท เลินเล่อ ในการทำงาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ บริษัททำให้บริษัทเสียทรัพย์สิน หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
17. จัดการระบบจัดเก็บข้อมูลด้านบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิเช่นการบันทึกประวัติ การเข้างานของพนักงาน การบันทึกการขาด ลา มาสาย การทำงานล่วงเวลา
18. จัดการการลาออกของพนักงาน ให้ทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
19. ติดตามตรวจสอบข้อกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
20. วางแผนการ ในเรื่องการจัดหา จัดจ้าง อบรม สัมมนา ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรของ บริษัทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

1. จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. ยื่นประกันสังคมพนักงาน
3. จัดทำบันทึกการขาด ลา มาสาย
4. จัดทำบันทึกการขอเบิกเงินค่าน้ำมัน ค่าจ่ายอื่นๆในการเดินทางไปทำงาน ของพนักงาน
5. ดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆ พนักงาน เช่นการทำประกันชีวิต การจัดเลี้ยงสังสรรค์ จัดฝึกอบรม การไปเที่ยวประจำปี
6. ประสานงานการลงประกาศรับสมัครงานกับเวบไซต์หางาน การติดต่อนัดสัมภาษณ์นัดเซ็นสัญญาพนักงานใหม่
7. รับฟังปัญหาของพนักงาน นำเสนอข้อแก้ไข และไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างพนักงานกับพนักงานที่เกี่ยวกับงานบุคคล หรือพนักงานกับบริษัท ในเรื่องสวัสดิการ เงินเดือน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เป็นระเบียบบริษัท
8. จัดทำบันทึกการจองรถส่วนกลางของบริษัทที่พนักงานต้องการนำไปใช้
9. จัดซื้อของใช้สิ้นเปลือง และอุปกรณ์เครื่องเขียน ที่ใช้ในสำนักงาน
10. ดูแลและจัดหา/ควบคุมแม่บ้านในการทำความความสะอาด ให้บริษัทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่น่าทำงาน
11. จัดหา วางแผน พื้นที่สำนักงาน ให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน
12. จัดทำประกาศหรือข้อกำหนด นโยบายบริษัทให้พนักงานรับทราบ (ถ้ามี)
13. ติดตามตรวจสอบข้อกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
14. สอดส่อง และ ประเมิน การปฎิบัติงานของพนักงาน ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท และ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนหรือ โบนัส
15. ดำเนินการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุทุจริต เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการเอาผิด
16. ออกจดหมายเตือนพนักงาน หากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามตำแหน่งงาน หรือ ทุจริต ประมาท เลินเล่อ ในการทำงาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ บริษัททำให้บริษัทเสียทรัพย์สิน หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
17. จัดการระบบจัดเก็บข้อมูลด้านบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิเช่นการบันทึกประวัติ การเข้างานของพนักงาน การบันทึกการขาด ลา มาสาย การทำงานล่วงเวลา
18. จัดการการลาออกของพนักงาน ให้ทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
19. ติดตามตรวจสอบข้อกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
20. วางแผนการ ในเรื่องการจัดหา จัดจ้าง อบรม สัมมนา ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรของ บริษัทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Qualifications

Qualifications

1. บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี พูดจาดี
2. อายุ 30 – 40  ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาใกล้เคียง
4. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลและจัดทำเงินเดือนฝสวัสดิการอย่างน้อย 3 ปี
5. เป็นผู้ที่เก็บความลับเรื่องส่วนบุคคลได้ดี
6. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม Office อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารหรือ แผนงานได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการเจรจา ไกล่เกลี่ย เรื่องปัญหาบุคคล ได้ดี
8. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
9. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
10. ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
11. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
12. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน หรือคุ้มครองสวัสดิการประชาชน

1. บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี พูดจาดี
2. อายุ 30 – 40  ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาใกล้เคียง
4. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลและจัดทำเงินเดือนฝสวัสดิการอย่างน้อย 3 ปี
5. เป็นผู้ที่เก็บความลับเรื่องส่วนบุคคลได้ดี
6. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม Office อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารหรือ แผนงานได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการเจรจา ไกล่เกลี่ย เรื่องปัญหาบุคคล ได้ดี
8. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
9. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
10. ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
11. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
12. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน หรือคุ้มครองสวัสดิการประชาชน

สวัสดิการ

สวัสดิการ

1. ปรับขึ้นเงินเดือนประจำทุกปี ประเมินตามผลงาน
2. โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลงานพนักงาน
3. ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปติดต่องาน)
4. มีโทรศัพท์มือถือของบริษัทให้ใช้ติดต่องาน
5. เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
6. งานเลี้ยงประจำเดือน และ ท่องเที่ยวประจำปี
7. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

1. ปรับขึ้นเงินเดือนประจำทุกปี ประเมินตามผลงาน
2. โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลงานพนักงาน
3. ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปติดต่องาน)
4. มีโทรศัพท์มือถือของบริษัทให้ใช้ติดต่องาน
5. เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
6. งานเลี้ยงประจำเดือน และ ท่องเที่ยวประจำปี
7. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​