ฝ่ายประสานงานราชการขอใบอนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ฝ่ายประสานงานราชการขอใบอนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

| 1 Position

| 1 Position

เงินเดือน : 23,000 - 30,000 บาท /เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์,กรุงเทพมหานคร​

เงินเดือน : 23,000 - 30,000 บาท /เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์,กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1. ประสานงานและรวบรวมงานด้านเอกสารของลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ 

2. ดําเนินการติดต่อ ยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

- ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ใบอนุญาต อ1)กับสํานักงานเขต กทม หรือ สํานักงานเขต จังหวัด หรือ ท้องถิ่น 

- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กับสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (ใบอนุญาต พค 2 และใบยกเว้น) 

- ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโครงข่ายกับการไฟฟ้านครหลวง /ภูมิภาค ( ใบอนุญาตขอขนานไฟ) 

- สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

- กรมโรงงาน /กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ติดต่อ ติดตาม ชี้แจง ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในการยื่นขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด

5. จัดทําแฟ้มหรือรูปเล่มของใบอนุญาตเพื่อนําส่งลูกค้า ตามเวลาที่กำหนด

6. ศึกษาข้อมูลถึงข้อกำหนด และกฎหมายควบคุมด้านพลังงาน รวมถึงประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคาร และโรงงาน อยู่เสมอ

1. ประสานงานและรวบรวมงานด้านเอกสารของลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ 

2. ดําเนินการติดต่อ ยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

- ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ใบอนุญาต อ1)กับสํานักงานเขต กทม หรือ สํานักงานเขต จังหวัด หรือ ท้องถิ่น 

- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กับสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (ใบอนุญาต พค 2 และใบยกเว้น) 

- ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโครงข่ายกับการไฟฟ้านครหลวง /ภูมิภาค ( ใบอนุญาตขอขนานไฟ) 

- สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

- กรมโรงงาน /กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ติดต่อ ติดตาม ชี้แจง ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในการยื่นขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด

5. จัดทําแฟ้มหรือรูปเล่มของใบอนุญาตเพื่อนําส่งลูกค้า ตามเวลาที่กำหนด

6. ศึกษาข้อมูลถึงข้อกำหนด และกฎหมายควบคุมด้านพลังงาน รวมถึงประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคาร และโรงงาน อยู่เสมอ

Qualifications

Qualifications

คุณสมบัติสําคัญที่ต้องมี: ต้องมีประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง กับ ท้องที่เทศบาล และ/หรือหน่วยงานประจําจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม การไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค หากไม่มีประสบการณ์ไม่รับพิจารณา

1. บุคลิกภาพดี

2. อายุ 25-30 ปี

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

4. ต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานการขอใบอนุญาตติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

5. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม Office อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสาร แผนงาน หรือ Presentation เพื่อนําเสนอ ลูกค้าและ/ หรือ หน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

6. มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ออกต่างจังหวัดได้

8. มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9. มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานด้านเอกสาร

10. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

11. ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

12. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

13. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

คุณสมบัติสําคัญที่ต้องมี: ต้องมีประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง กับ ท้องที่เทศบาล และ/หรือหน่วยงานประจําจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม การไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค หากไม่มีประสบการณ์ไม่รับพิจารณา

1. บุคลิกภาพดี

2. อายุ 25-30 ปี

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

4. ต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานการขอใบอนุญาตติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

5. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม Office อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสาร แผนงาน หรือ Presentation เพื่อนําเสนอ ลูกค้าและ/ หรือ หน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี

6. มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ออกต่างจังหวัดได้

8. มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9. มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานด้านเอกสาร

10. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

11. ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

12. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย

13. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​