วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

SOLAR EPC EXECUTIVE SALES ENGINEER | 1 Position

SOLAR EPC EXECUTIVE SALES ENGINEER | 1 Position

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ต้องเคยผ่านงานขายโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ต้องเคยผ่านงานขายโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย
Full time | จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​​

Job Descriptions​

Job Descriptions​

1. ติดต่อลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ เพื่อดูพื้นที่ และวิเคราะห์ประวัติการใช้ไฟของโครงการ เพื่อจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ได้แก่ การประเมินหน่วยการผลิต รูปแบบและขนาดของการติดตั้ง การเลือกใช้แผ่น Solar และ Inverter ที่เหมาะสมกับขนาดการติดตั้งและเงินลงทุน ตลอดจน วิเคราะห์ จุดคุ้มทุน และ การคืนทุน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า หรือเจ้าของโครงการต่อไป  
2. จัดทำ PROPOSAL PRESENTATION ในการเสนอผลงานการวิเคราะห์เบื้องต้น การประเมินราคาในการลงทุน และผลตอบแทนทางการเงิน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้ลูกค้ารับทราบ และตัดสินใจ  
3. จัดทำ และ/หรือ ตรวจสอบ ใบเสนอราคา ของโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และ ลูกค้า / เจ้าของโครงการต่อไป  
4. ประเมิน และ ตรวจสอบ หน่วยการผลิตไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรงานระบบ ของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการในเบื้องต้น
5. ตรวจสอบ รายการคำนวณ และ รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ
6. ประสานงาน กับลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่นระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญา รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หน่วยการผลิต การรับประกัน กำหนดการวางบิลเมื่องานแล้วเสร็จหรือ เงื่อนไขการทำงานอื่นใด ที่ต้องระบุในสัญญาที่ต้องจัดเตรียมให้ลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ  
7. ประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นประมูลโครงการตามข้อกำหนดที่ได้รับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประมูล

1. ติดต่อลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ เพื่อดูพื้นที่ และวิเคราะห์ประวัติการใช้ไฟของโครงการ เพื่อจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ได้แก่ การประเมินหน่วยการผลิต รูปแบบและขนาดของการติดตั้ง การเลือกใช้แผ่น Solar และ Inverter ที่เหมาะสมกับขนาดการติดตั้งและเงินลงทุน ตลอดจน วิเคราะห์ จุดคุ้มทุน และ การคืนทุน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า หรือเจ้าของโครงการต่อไป  
2. จัดทำ PROPOSAL PRESENTATION ในการเสนอผลงานการวิเคราะห์เบื้องต้น การประเมินราคาในการลงทุน และผลตอบแทนทางการเงิน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้ลูกค้ารับทราบ และตัดสินใจ  
3. จัดทำ และ/หรือ ตรวจสอบ ใบเสนอราคา ของโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และ ลูกค้า / เจ้าของโครงการต่อไป  
4. ประเมิน และ ตรวจสอบ หน่วยการผลิตไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรงานระบบ ของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการในเบื้องต้น
5. ตรวจสอบ รายการคำนวณ และ รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ
6. ประสานงาน กับลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่นระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญา รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หน่วยการผลิต การรับประกัน กำหนดการวางบิลเมื่องานแล้วเสร็จหรือ เงื่อนไขการทำงานอื่นใด ที่ต้องระบุในสัญญาที่ต้องจัดเตรียมให้ลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ  
7. ประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นประมูลโครงการตามข้อกำหนดที่ได้รับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประมูล

Qualifications

Qualifications

- อายุ 27 - 45 ปี
- การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)  
- มีประสบการณ์ในงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ/หรือ คุมงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี  
- สามารถประเมิน วิเคราะห์ การติดตั้งระบบ การผลิต หรือควบคุมโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop EPC หรือ Solar Farm
- มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำการ Plot Graph การใช้ไฟฟ้าของโรงงาน (Load Profile) ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม PVSYST เพื่อจำลองหน่วยการผลิต ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการนำเสนอผลงาน โน้มน้าว เจรจา ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
- อัธยาศัยดี บุกคลิกดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย  
- พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้หรือ ดีพอ สำหรับทำ Presentation และติดต่อสื่อสารลูกค้าต่างชาติ

- อายุ 27 - 45 ปี
- การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)  
- มีประสบการณ์ในงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ/หรือ คุมงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี  
- สามารถประเมิน วิเคราะห์ การติดตั้งระบบ การผลิต หรือควบคุมโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop EPC หรือ Solar Farm
- มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
- สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำการ Plot Graph การใช้ไฟฟ้าของโรงงาน (Load Profile) ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม PVSYST เพื่อจำลองหน่วยการผลิต ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการนำเสนอผลงาน โน้มน้าว เจรจา ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
- อัธยาศัยดี บุกคลิกดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย  
- พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้หรือ ดีพอ สำหรับทำ Presentation และติดต่อสื่อสารลูกค้าต่างชาติ

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงานพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ รวมค่าสึกหรอ (เบิกตามระยะทางจริงในการไปพบลูกค้า)
- โทรศัพท์มือถือของบริษัทเพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงาน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน (เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตในงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่พนักงานสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในงาน และมีประโยชน์กับการทำงานให้บริษัท

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

ติดต่อ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​