เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Senior Accounting Officer | 1 Position

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. รายละเอียดงานด้าน AP
     1.1 ดูแลบัญชีเจ้าหนี้
     1.2 ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค
     1.3 จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรืออัตราหักภาษีตามมาตราต่าง ๆ เช่น ค่าบริการ/ค่าเช่าซื้อ หรือค่าขนส่ง(ภ.ง.ด. 3,53)
     1.4 บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. รายละเอียดงานด้าน AR
     2.1 ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า
     2.2 ทำใบวางแจ้งหนี้ (Invoice)
     2.3 ตรวจสอบเอกสารการขาย และการจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน
     2.4 จัดทำใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จ
     2.5 ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วน และตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
3. รายละเอียดด้าน Costing
     3.1 บันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักบัญชี และภาษีอากร
     3.2 จัดทำรายงานต้นทุน บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำปี และนำเสนอผู้บริหาร
     3.3 ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง
     3.4 ตรวจสอบ Stock สินค้า
     3.5 วิเคราะห์ค่าเสื่อมของตัวเลขทางบัญชีกับมูลค่าสินค้าที่ตรวจนับได้
4. งบการเงิน และภาษี
     4.1 จัดทำ และ บริหารจัดการภาษีซื้อ และภาษีขาย (ภ.พ. 30)
     4.2 นำส่ง และชำระภาษีซื้อ/ขาย (ภ.พ.30) ให้บริษัททุกเดือน
     4.3 จัดทำร่างรายงานงบการเงิน (financial statement) เพื่อคำนวนการชำระภาษี กลางปี และสิ้นปี (ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50)
     4.4 ยื่นเสียภาษี กลางปี และ สิ้นปี ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50
5. รายละเอียดงานด้านบัญชีเงินเดือน/HR
     5.1 จัดทำ และ/ หรือ ตรวจสอบ บัญชีเงินเดือน และ OT ให้กับพนักงาน
     5.2 จัดทำ และ/ หรือ ตรวจสอบบัญชีประกันสังคม และยื่นทำประกันสังคมให้กับพนักงานใหม่
     5.3 จัดทำ และ/ หรือ ตรวจสอบบัญชีเงินสดย่อย เพื่อการใช้จ่ายเร่งด่วนในสำนักงาน
     5.4 จัดทำ และ/ หรือ ตรวจสอบ บัญชีเบิก-จ่าย ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ หรือสวัสดิการอื่นใดของพนักงาน
     5.5 ตรวจสอบรายละเอียดงานด้านจัดซื้อ PO/PR ที่บริษัทสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ ให้มีความถูกต้อง
     5.6 ตรวจสอบทำใบเบิกจ่าย หรือตั้งเบิก ให้ supplier อย่างถูกต้อง  
6. อื่นๆ
     6.1 ประสานงานกรมศุลกากร เรื่องภาษีนำเข้า ของสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น อากร สแตมป์ ฯลฯ
     6.2 ประสานงาน กับ แบงค์ต่างๆ เรื่องการยื่นเอกสาร เงินกู้ L/C หรือ Factoring program

Qualifications

1. หญิง

2. 25 ปี ขึ้นไป

3. ปริญญาตรี ด้านบัญชี และการเงิน

4. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2-5 ปี ขึ้นไป

5. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี

6. ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

7. ประหยัด และ ยึดถือผลประโยชน์และทรัพย์สินบริษัทเป็นสำคัญ

8. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น

9. เป็นผู้ที่เก็บความลับได้ดี

10. มีความมั่นคงทางอารมณ์ และเข้ากับผู้อื่นได้ดี

11. มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

12. สามารถบริหารงานให้แล้วเสร็จตามเวลา และ งบประมาณที่กำหนด

13. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้า

ส่งใบสมัครของท่านมาหาเราได้ที่​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

ติดต่อ​

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​

02-100-1158-59

คุณคีรยา

061-556-5951

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​