UPDATE​

NEWS​

กกพ. ผนึก การไฟฟ้าฯ

หนุนรัฐบาล ลดค่าไฟ

รอบสอง

 

“กกพ.” ร่วม 3 การไฟฟ้าฯ อุ้มผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย

ฝ่าด่าน “โควิด-19” หนุนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม

วิงวอนประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และคุ้มค่า


นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   ( สำนักงาน

กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่าคณะกรรม

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)มีมติเห็นชอบ

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม

UPDATE​

NEWS​

OUR ACTIVITIES & EVENT

ออกบูทในวาระ

ครบ 60 ปี แห่งการ

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี

ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563

Thailand Solar Energy Leadership Awards 2020​

From World CSR Day

10th January, 2020 Plaza Athenee, Bangkok​

ที่มา

 

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าให้ประชาชน

 

MEA เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้

รับผลกระทบ COVID-19 เพิ่มเติมตามนโยบาย

รัฐบาลตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ

แนวทางการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้

ไฟฟ้าทีได้รับผลกระทบจาก  สถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน

(พน.) เสนอเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น การ

ไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รัฐวิสาหกิจ สังกัด

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบระบบ

จำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี

และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนองนโยบาย

รัฐบาล โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็น

การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้

ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจำนวนประมาณ

22 ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ 23,668 ล้านบาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

UPDATE

NEWS​

อยู่บ้านอย่างไรค่าไฟไม่พุ่ง กฟน.แนะประหยัดไฟช่วงกักตัวสู้โควิด

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่...การอยู่แต่ในบ้านพัก หรือทำงานจากบ้านพัก นั่นหมายถึงค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถ้าไม่อยากควักกระเป๋าจ่ายค่าไฟเพิ่มต้องทำอย่างไร มีคำแนะนำ จากผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) “จาตุรงค์ สุริยาศศิน” จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน เดือน เม.ย.-พ.ค. ปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 9,132 ล้านหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 470 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุเพราะอุณหภูมิอากาศปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน แต่หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 มีประกาศให้ปิดห้างร้าน ตลาด และจุดเสี่ยง และแนะนำให้ประชาชนเก็บตัวและทำงานที่บ้านพักอาศัย พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน จำนวน 8,746 ล้านหน่วย ลดลง 857 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.9 พบว่าภาคที่อยู่อาศัยมีลูกค้าประมาณ 3.4 ล้านราย มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน ห้าง มีลูกค้าประมาณ 5 แสนราย และภาคธุรกิจขนาดย่อม เช่น บริษัท โรงงานขนาดเล็ก ประมาณ 3 หมื่นราย ซึ่งปกติมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจลดลง ปกติการใช้ไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัย จะเน้นช่วงเย็น และกลางคืน มากกว่าช่วงกลางวัน แต่หลังจากมีมาตรการให้อยู่บ้าน การใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มตามกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงดังนี้...

รมว.พลังงาน เผยโควิดส่งผลความต้องการใช้พลังงานลด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประเมิน ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อภาคพลังงานพบว่าในระยะสั้น ส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อ เพลิงที่เป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการทีจำกัดการเดินทาง การกำหนดระยะห่างทางสังคมและการระงับการโดยสารทางอากาศ ส่วผลกระทนผลกระทบในระยะกลาง จะทำให้ความต้องการพลังงานลดลงตาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะ

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

Brilliant POWER CSR Event

for COVID 19 Surgical Mask & PPE Suit Donation
APRIL 20​

for COVID 19 Surgical Mask &

PPE Suit Donation APRIL 20​

 

“กกพ.” ร่วม 3 การไฟฟ้าฯ อุ้มผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยฝ่าด่าน “โควิด-19” หนุนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมวิงวอนประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และคุ้มค่า

 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   ( สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่าคณะกรรม

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) มีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม

 

MEA เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ รับผลกระทบ COVID-19 เพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาลตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ

แนวทางการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทีได้รับผลกระทบจาก  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA

รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็น การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจำนวนประมาณ 22 ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ 23,668 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

https://www.thairath.co.th/news/local/1825151​

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการให้ประชาชนอยู่

ในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อลด

การแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่...การอยู่แต่ในบ้านพัก หรือทำงานจากบ้านพัก

นั่นหมายถึงค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถ้าไม่อยากควักกระเป๋าจ่ายค่าไฟเพิ่ม

ต้องทำอย่างไร มีคำแนะนำ จากผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

“จาตุรงค์ สุริยาศศิน” จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน

เดือน เม.ย.-พ.ค. ปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 9,132 ล้านหน่วย

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 470

ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุเพราะอุณหภูมิอากาศปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน แต่

หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 มีประกาศให้ปิดห้างร้าน

ตลาด และจุดเสี่ยง และแนะนำให้ประชาชนเก็บตัวและทำงานที่บ้านพักอาศัย

พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน จำนวน 8,746 ล้านหน่วย ลดลง 857

ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.9 พบว่าภาคที่อยู่อาศัยมีลูกค้าประมาณ 3.4 ล้านราย

มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน ห้าง

มีลูกค้าประมาณ 5 แสนราย และภาคธุรกิจขนาดย่อม เช่น บริษัท โรงงานขนาด

เล็ก ประมาณ 3 หมื่นราย ซึ่งปกติมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ต้องหยุด

กิจการชั่วคราว ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจลดลง ปกติการใช้ไฟฟ้า

ภาคที่อยู่อาศัย จะเน้นช่วงเย็น และกลางคืน มากกว่าช่วงกลางวัน แต่หลังจาก

มีมาตรการให้อยู่บ้าน การใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มตามกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงดังนี้...

อยู่บ้านอย่างไรค่าไฟไม่พุ่ง กฟน.

แนะประหยัดไฟช่วงกักตัวสู้โควิด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประเมิน ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อภาคพลังงานพบว่าในระยะสั้น ส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อ เพลิงที่เป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการทีจำกัดการเดินทาง การกำหนดระยะห่างทางสังคมและการระงับการโดยสารทางอากาศ ส่วผลกระทนผลกระทบในระยะกลาง จะทำให้ความต้องการพลังงานลดลงตาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะ

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

One stop service​

SOLAR ROOFTOP​