ติดต่อ Email [email protected], [email protected], [email protected]

วิศวกรฝ่ายขายระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Solar EPC Sales Engineer | 1 Position

เงินเดือน : 25,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. ติดต่อ ประสานงาน และ พบเจ้าของโครงการ หรือ ตัวแทนเจ้าของโครงการ เพื่อดูพื้นที่ และวิเคราะห์ประวัติการใช้ไฟของโครงการ เพื่อจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ได้แก่ การประเมินหน่วยการผลิต รูปแบบและขนาดของการติดตั้ง การเลือกใช้แผ่น Solar และ Inverter ที่เหมาะสมกับขนาดการติดตั้งและเงินลงทุน ตลอดจน วิเคราะห์ จุดคุ้มทุน และ การคืนทุน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า หรือเจ้าของโครงการต่อไป
2. จัดทำ และ/หรือ ตรวจสอบ ใบเสนอราคา ของโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และ ลูกค้า / เจ้าของโครงการต่อไป
3. ประเมิน และ ตรวจสอบ หน่วยการผลิตไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรงานระบบ ของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการในเบื้องต้น
4. ตรวจสอบ รายการคำนวณ และ รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ
5. ประสานงาน กับลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่นระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญา รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หน่วยการผลิต การรับประกัน กำหนดการวางบิลเมื่องานแล้วเสร็จหรือ เงื่อนไขการทำงานอื่นใด ที่ต้องระบุในสัญญาที่ต้องจัดเตรียมให้ลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ
6. ช่วยผู้บังคับบัญชา จัดทำสัญญา ตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ในข้อ 5
7. ประสานงาน กับ ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการเพื่อจัดเตรียมเอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตทางราชการ
8. ติดต่อ ประสานงาน ธนาคาร กองทุน หรือ แหล่งเงินทุนอื่นใด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ มีทางเลือกในการตัดสินใจลงทุน ได้ง่ายขึ้น

Qualifications

1. อายุ 27 - 45 ปี
2. การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ในงาน ติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 2 ปี เคยผ่านงานออกแบบ
4. สามารถประเมิน วิเคราะห์ การติดตั้งระบบ การผลิต หรือควบคุมโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop EPC หรือ Solar Farm
5. มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำการ Plot Graph การใช้ไฟฟ้าของโรงงาน (Load Profile) ได้เป็นอย่างดี
8. สามารถใช้โปรแกรม PVSYST เพื่อจำลองหน่วยการผลิต ได้เป็นอย่างดี
9. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน โน้มน้าว เจรจา ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
10. มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
11. อัธยาศัยดี บุกคลิกดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
12. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้หรือ ดีพอ สำหรับทำ Presentation และติดต่อสื่อสารลูกค้าต่างชาติ

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​