เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีฝ่ายเจ้าหนี้การค้า

account payable | 1 Position

เงินเดือน : 22,000 -25,000 บาท /เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. ตรวจสอบใบวางบิลจากเจ้าหนี้การค้าและใบสำคัญในการจ่าย ก่อนทำการจ่าย ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ในเรื่องของการอนุมัติจ่าย ยอดการสั่งซื้อ งวดการจ่าย วันที่ในการจ่าย รายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ความถูกต้องด้านภาษีของสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามที่มีการอนุมัติสั่งซื้อ
2. จัดการการจ่ายเงิน และ ใบสำคัญจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระยะเวลาที่ตกลงกันกับเจ้าหนี้การค้า  
3. ออกเอกสารสั่งซื้อสินค้าและบริการ( PO/PR) ให้เจ้าหนี้การค้าอย่างถูกต้อง ตามที่อนุมัติสั่งซื้อ ภายในระยะเวลาที่เป็นระเบียบของบริษัทหรือ ข้อตกลงในการสั่งซื้อกับเจ้าหนี้การค้าที่ได้อนุมัติไป
4. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 3,53 กรณีที่เป็นการจ่ายค่าบริการ ขนส่ง ค่าเช่า และ ค่าโฆษณา
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อและการหักภาษี ณที่จ่ายได้แก่ ภพ 30 ภงด 3,53 ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
6. จัดเก็บและบันทึกเอกสารสรุปยอดการสั่งจ่าย/ สั่งซื้อสินค้าและใบสำคัญในการจ่ายทั้งหมดเข้าระบบ โดยแยกเป็นโครงการ โดยบันทึกเป็นรายวัน และจัดทำรายงานประจำเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
7. ทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชีต้นทุนในการส่งบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและบริการในแต่ละโครงการให้ฝ่ายบันชีต้นทุนบันทึกและจัดทำต้นทุนได้อย่างถูกต้อง
8. ช่วยผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์ และ บริหาร การสั่งจ่ายและใบเสร็จการจ่าย ให้สอดคล้องกับ รายได้ ในด้านการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
9. ติดต่อประสานงานกรมศุลกากร เรื่องภาษีนำเข้าของสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น อากร สแตมป์ ฯลฯ
10. ช่วยผู้บังคับบัญชาจัดเตรียมเอกสารด้านการทำธุรกรรมกับธนาคารเพื่อประกอบการสั่งซื้อ ในรูปแบบ L/C หรือรูปแบบอื่นๆ

Qualifications

- เพศ : หญิง
- อายุ : 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ด้านบัญชี และการเงิน
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในงาน บัญชี เจ้าหนี้ 5-7  ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
- มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และประสานงาน
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น
- ประหยัด และ ยึดถือผลประโยชน์และทรัพย์สินบริษัทเป็นสำคัญ
- เป็นผู้ที่เก็บความลับได้ดี
- มีความมั่นคงทางอารมณ์ และเข้ากับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
- สามารถบริหารงานให้แล้วเสร็จตามเวลา และ งบประมาณที่กำหนด
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้า

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​