ติดต่อ Email [email protected], [email protected], [email protected]

วิศวกร ออกแบบ เขียนแบบ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Solar Rooftop Design Engineer | 1 Position

เงินเดือน : 25,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. ศึกษาผลงานและกลยุทธในการขายของคู่แข่งและตลาด
2. ติดต่อและเสนอขาย ไปยังฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
3. ติดต่อประสานงานทำนัดหมายกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้วิศวกรโครงการนำเสนอผลงานของบริษัทฯ
4. ประสานงานลูกค้าและจัดทำรายงานความคืบหน้าในการติดต่อนัดหมาย และ/หรือ ให้ข้อมูลประสานงานในขั้นตอนต่างๆ อาทิ เช่น การนัดหมายสำรวจอาคารที่จะติดตั้ง การนัดหมายนำเสนอผลงาน การนัดหมายเสนอราคาและการประมูล การประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ที่มอบอำนาจให้บริษัทฯ ไปดำเนินการของลูกค้า
5. เป็นผู้ช่วยวิศวกรโครงการในการจัดทำข้อมูลต่างๆ ในการนำเสนอลูกค้า
6. จัดทำใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า
7. ประสานงานกับลูกค้าหรือ เจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญา รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หน่วยการผลิต การรับประกัน กำหนดการวางบิลเมื่องานแล้วเสร็จ หรือ เงื่อนไขการทำงานอื่นใด ที่ต้องระบุในสัญญาที่ต้องจัดเตรียมให้ลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ
8. เป็นผู้ช่วยวิศวกรโครงการในการจัดทำสัญญาจัดซื้อ ติดตั้ง หรือบริการ
9. ประสานงาน กับ ลูกค้าและฝ่ายประสานงานราชการของบริษัทฯ ในการจัดเตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตทางราชการ
10. ติดต่อ ประสานงาน ธนาคาร กองทุน หรือ แหล่งเงินทุนอื่นใด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ มีทางเลือกในการตัดสินใจลงทุน ได้ง่ายขึ้น

Qualifications

1. อายุ 27 – 40 ปี
2. การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี/สาขาใดก็ได้ (หากจบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ในงานขายโครงการ หรืองานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
4. ถนัดการคำนวณ สามารถเรียนรู้ ประเมิน และวิเคราะห์ ขบวบการ หรือวิธีการของระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อคุยกับลูกค้าเบื้องต้นได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้ Program Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน โน้มน้าว เจรจา ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
8. มีความขยันและกระตือรือร้นในการทำงาน
9. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำเอกสารส่งออกไปนอกบริษัทฯ
10. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
11. อัธยาศัยดี บุกคลิกดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
12. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้หรือ ดีพอ สำหรับทำ Presentation และติดต่อสื่อสารลูกค้าต่างชาติ

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​