ติดต่อ Email [email protected], [email protected], [email protected]

วิศวกรคุมงานการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

SOLAR SYSTEM SITE ENGINEER | 2 Position

เงินเดือน : 22,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ของการเข้าปฏิบัติการติดตั้งระบบ ที่หน้างานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ (บริษัทจะมีการอบรมขบวนการในการติดตั้งระบบต่างๆ ให้พนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง)
2. จัดทำรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดซื้อต่อไป (บริษัทจะมีการอบรมความรู้ในงานของอุปกรณ์ และติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนปฏิบัติงานจริง)
3. กำกับดูแล และควบคุมงานติดตั้งที่ได้ออกแบบ และเขียนแบบไว้ ร่วมกับผู้รับเหมา และ/หรือตัวแทนเจ้าของงาน ให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานหลัก
4. วางแผนการเบิก และ จัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ติตั้งหน้างาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือเจ้าของโครงการรับทราบ
6. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น supplier, contractor, วิศวกรออกแบบระบบต่างๆ , วิศวกรโครงสร้าง, เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าของโครงการ ให้การดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
7. จัดทำเอกสารในการทำเรื่องส่งมอบงานเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้กับเจ้าของโครงการ หรือ ตัวแทนเจ้าของโครงการ
8. ตรวจสอบ หน่วยการผลิตที่ได้จากการติดตั้งระบบ solar ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย และหามาตรการณ์แก้ไข ปรับปรุงในกรณีที่ หน่วยผลิตไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมิน และแจ้งไว้กับ ลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ

Qualifications

1. เพศชายอายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ในการออกแบบหรือเขียนแบบ และควบคุมหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในสายงาน solar system หรือสายงานที่ใกล้เคียง
4. มีรถยนต์ส่วนตัว , ออกต่างจังหวัดได้
5. สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
7. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานในวิชาชีพ ,มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
8. มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมช่าง หรือคนงานให้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
9. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​