ติดต่อ Email [email protected], [email protected], [email protected]

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

โทรหาเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

อีเมลหาเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

หัวหน้าวิศวกรโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Head of Solar Rooftop Project Engineer | 1 Position

เงินเดือน : 40,000 - 50,000 บาท ต้องมีประสบการณ์ในงานติดตั้งพลังงานงานแสงอาทิตย์โครงการขนาดกลางขึ้นไป
Full time | ทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดทุกเสาร์ต้นเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ โครงการ Silk สุขสวัสดิ์, กรุงเทพมหานคร​

Job Descriptions​

1. พบเจ้าของโครงการ เพื่อดูพื้นที่ และวิเคราะห์ประวัติการใช้ไฟของโครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น อาทิเช่น ประเมินหน่วยการผลิต รูปแบบและขนาดของการติดตั้ง ตลอดจน การคืนทุน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการต่อไป
2. ตรวจสอบ งานออกแบบ และเขียนแบบ Single line และ PVSYST ของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งแบบ 2D และ Sketch up 3D Program จากทีมวิศวกรออกแบบ ให้มีความถูกต้องและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
3. ประเมิน และ ตรวจสอบ หน่วยการผลิตไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับการออกแบบจากทีมวิศวกรออกแบบ  เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการในเบื้องต้น
4. ตรวจสอบ รายการคำนวณ และ รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของโครงการ
5. ตรวจสอบ และประเมิน งบประมาณเบื้องต้นในการจัดซื้ออุปกรณ์และค่าแรงช่าง แต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดทำเป็นต้นทุนในแต่ละโครงการต่อไป
6. จัดทำ และ/หรือ ตรวจสอบ ใบเสนอราคา ของโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และ เจ้าของโครงการต่อไป
7. ตรวจสอบ เอกสาร และ/ หรือ แบบต่างๆ ที่ใช้สำหรับยื่นขออนุญาต หน่วยงานราชการ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามแบบที่ได้ติดตั้งจริง เพื่อให้ฝ่ายประสานงานราชการดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อไป
8. จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ของการเข้าปฏิบัติการติดตั้งระบบ และกำกับดูแลงานในภาพรวมในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดตามแผนงานหลักที่ได้ตกลงกับเจ้าของโครงการ
9. ควบคุม และ ติดตามรายงานสรุปความคืบหน้างานจากวิศวกรประจำโครงการในทุกสัปดาห์ ให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในแง่ของ ค่าใช้จ่าย เวลา และ คุณภาพงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และเจ้าของโครงการรับทราบ  
10. ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหน้างานกับวิศวกรประจำโครงการ และประสานงานกับทุกภาคส่วนให้งานแล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของโครงการ11. ประสานงาน กับฝ่าย ธุรการโครงการ เรื่องระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญา รวมทั้งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หน่วยการผลิต การรับประกัน หรือเงื่อนไขการทำงานอื่นใด ที่ต้องระบุในสัญญาที่ใช้เซ็นสัญญากับเจ้าของโครงการ รวมถึงแจ้งกำหนดการวางบิล เมื่องานแล้วเสร็จ ตามงวดการเบิกเงินให้กับฝ่ายการเงิน บัญชีรับทราบ

Qualifications

1. เพศชาย
2. อายุ 36 - 50 ปี
3. การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ (หากมี กว. จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ)
4. มีประสบการณ์ในงาน ติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 5 ปี เคยผ่านงานบริหารหรือควบคุมโครงการงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar EPC หรือ Solar Farm
5. มีรถยนต์ส่วนตัว, ออกต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้ Program AUTO CAD 2D, 3D Sketch up, PVSYST,Microsoft office, Microsoft Project ได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
8. มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
9. มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
10. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้

ส่งใบสมัครมาหาเราได้ที่​

Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล​     02-100-1158-59

คุณคีรยา                 061-556-5915

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​